نیروی بیکران تفکر مثبت

نیروی بیکران تفکر مثبت

1401/2/20 10:32:0
673

نیروی بیکران تفکر مثبت

خودتان را باور کنید!

به قابلیت های خود اعتقاد داشته باشید. بدون اطمینان کامل ولی منطقی به نیروهای خود، نمی توانید موفق یا خوشبخت باشید. احساس بی کفایتی و بی لیاقتی، مزاحم رسیدن شما به آرزوهایتان است، ولی اعتماد به نفس، به شما نیرو می بخشد و باعث موفقیت تان می شود. 

بزرگترین راز برای رفع کردن عقده ی خودکم بینی-که لغت دیگری برای شک عمیق و زیربنایی به خود می باشد- این است که ذهن خود را پر و لبریز از اعتقاد کنید. ایمان قوی به خدا داشته باشید و این کار، فروتنی به شما می بخشد که منجر به اعتقاد واقعی در شما می شود.

ما امنیت یا ناامنی را با طرز فکرمان بنا می کنیم. اگر در افکارمان، مدام توجه خودمان را بر انتظارات گمراه کننده و حوادث ترسناکی که ممکن است اتفاق بیفتد، معطوف داریم نتیجه اش احساس ناامنی مدام است. چیزی که خیلی جدی تر است، تمایل به ایجاد آنچه که از آن می ترسیم، به وسیله قدرت افکار است. اگر شما، من یا هر کسی مدام به نیروهایی که به نظر می رسند علیه ما هستند، بیندیشیم، آن نیروها را به قدرتی فراتر از چیزی که هستند، تبدیل می کنیم. به نظر می رسد قدرت وحشتناکی دارند که در واقع ندارند. ولی اگر، برعکس دارایی های خود را در نظر بگیرید، آن ها را تصدیق نمایید، مدام تکرار کنید و افکارتان را بر روی آن ها متمرکز کنید، و پیروز شوید. تا سر حد امکان آن ها را بزرگ جلوه دهید، می توانید به راحتی بر هر مشکلی، بدون توجه به اینکه چه هست، پیروز شوید. نیروهای درونی، خودشان را ترمیم می کنند و با کمک پروردگار، خود را از شکست به پیروزی خواهید رساند.

وقتی شما انتظار بهترین را دارید، نیروی مغناطیسی در ذهن تان آزاد می کنید که با قانون جاذبه، بهترین ها را به طرف شما می کشاند. حیرت آور است که چگونه انتظار مدام برای بهترین ها، نیروهایی را به حرکت وا می دارد که عاقبت آن بهترین ها را به واقعیت تبدیل می کند.

نورمن وینست پیل

برچسب‌ها :

نظرات کاربران